Poučenie v programe UGO Očistný pôst 

 

1. Poučenie

Účelom programu UGO Očistný pôst nie je liečiť či uzdravovať.

Žiadne materiály, metódy či myšlienky poskytnuté v rámci programu UGO Očistný pôst, nie sú určené na liečbu akéhokoľvek ochorenia alebo zdravotného problému. Cieľom nie je diagnostikovať ochorenie, ani stanoviť liečbu. Upozorňujeme, že sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky, ako sú nevoľnosť, únava, pocit zimy, nesústredenosť, tiež hnačky či zvracanie.

Pokiaľ sa u Vás vyskytne ktorýkoľvek z uvedených nežiaducich účinkov v závažnej miere alebo počas dlhšej doby pretrváva, neodkladne vyhľadajte lekársku pomoc. Rovnako postupujte aj v prípade výskytu iného ako vyššie uvedeného nežiaduceho účinku. Dôrazne odporúčame, aby ste pred začatím akejkoľvek činnosti súvisiacej so zdravím, jedálničkom alebo cvičením požiadali o súhlas a o radu svojho ošetrujúceho lekára, prípadne iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. UGO Očistný pôst neslúži ako liečba, ani na stanovovanie diagnózy a v žiadnom prípade nenahrádza lekársku starostlivosť! Pokiaľ užívate lieky alebo trpíte vážnym ochorením, či máte špecifické nároky na výživu, poraďte sa s vaším ošetrujúcim lekárom, či je pre vás účasť v programe UGO Očistný pôst vhodná. UGO Očistný pôst nie je vhodný pre tehotné alebo dojčiace ženy.

Účasť osôb mladších ako 18 rokov v programe UGO Očistný pôst je zakázaná. Upozorňujeme, že UGO Očistný pôst nie je vhodný ako dlhodobá redukčná diéta. Pokiaľ potrebujete redukovať váhu, je dôležitá celková zmena životného štýlu.


2. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť UGO trade s.r.o., IČO: 27772659, so sídlom Krnov - Pod Bezručovým vrchem, Za Drahou 165/1, PSČ 794 01, Česká republika, podnikajúca v SR prostredníctvom organizačnej zložky: UGO trade, s.r.o., organizačná zložka, so sídlom súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, IČO: 48111244, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Po, vložka č. 10458/L (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje registrovaného účastníka pre účely jeho účasti v programe UGO Očistný pôst (tj. pre účely plnenia zmluvy) a ďalej z dôvodu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa pre účely priameho marketingu zasielaním obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov (e–mail) (ak nevylúči registrovaný účastník programu túto možnosť zaškrtnutím príslušnej kolónky v registračnom on-line formulári) a ochrany základných či iných práv Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre spracúvanie osobných údajov k vyššie uvedeným účelom sa súhlas registrovaného účastníka nevyžaduje. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, e-mailová adresa. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou účasti v programe UGO Očistný pôst. Doba spracúvania osobných údajov nepresiahne 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom. Osobné údaje sú spracúvané automatizovane i manuálne a môžu byť sprístupnené zamestnancom Prevádzkovateľa, pokiaľ je to nevyhnutné k plneniu ich pracovných povinností, sprostredkovateľom, s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorenú Zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Zoznam sprostredkovateľov osobných údajov bude registrovaným účastníkom poskytnutý na vyžiadanie. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vhodným spôsobom zabezpečiť spracúvanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).

Registrovaný účastník má následovné práva:

a) na prístup ku svojim spracúvaným osobným údajom, ich opravu, výmaz alebo obmedzenie ich spracúvania;
b) vzniesť námietku proti tomuto spracúvaniu;
c) podať sťažnosť u príslušného orgánu – Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.dataprotection.gov.sk;
d) kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov s účinkami do budúcnosti, ak je pre spracúvanie osobných údajov takýto súhlas potrebný;
e) získať od Prevádzkovateľa potvrdenie, či jeho osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané;
f) aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím na účel spracovania má registrovaný účastník právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
g) aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje (tiež aj ako „právo byť zabudnutý“), prípadne obmedzil spracúvanie za stanovených podmienok, najmä ak už nie sú osobné údaje potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané, alebo ak odvolá subjekt týchto údajov súhlas na tento účel udelený a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracúvanie;
h) na prenositeľnosť osobných údajov, tzn. získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi. Pri výkone tohto práva môže registrovaný účastník žiadať, aby osobné údaje boli predané priamo Prevádzkovateľom inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky prevoditeľné;
i) kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, vrátane profilovania založeného na ustanoveniach GDPR. Prevádzkovateľ osobné údaje ďalej nespracúva, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre ich spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami subjektu týchto údajov, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
j) kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu jeho osobných údajov pre účely priameho marketingu (vrátane profilovania). Pokiaľ registrovaný účastník túto námietku vznesie, nebudú už jeho osobné údaje pre tieto účely spracovávané;
k) nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka.

Pokiaľ sa registrovaný účastník domnieva alebo zistí, že Prevádzkovateľ alebo ním poverené tretie osoby vykonávajú spracúvanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú tieto osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môže požadovať ich doplnenie, opravu, blokovanie alebo likvidáciu týchto osobných údajov.

Registrovaný účastník je oprávnený ukončiť zasielanie obchodných oznámení na jeho email taktiež spôsobom (kliknutím na odkaz) uvedeným v každom obchodnom oznámení.

ĽAHŠÍ ŽIVOT – OBCHODNÉ PODMIENKY 

Tieto Obchodné podmienky vydáva spoločnosť UGO trade s.r.o., IČO: 277 72 659, so sídlom Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 41473, podnikajúca v SR prostredníctvom organizačnej zložky: UGO trade, s.r.o., organizačná zložka, so sídlom súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, IČO: 48111244, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Po, vložka č. 10458/L (ďalej len „UGO“).

3. Úvodné ustanovenia

3.1. Tieto Obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe zmluvy o poskytnutí tovaru a služieb (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej medzi spoločnosťou UGO ako poskytovateľom a fyzickou osobou staršou ako 18 rokov (ďalej len „Zákazník“) prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti UGO. Internetový obchod je spoločnosťou UGO prevádzkovaný prostredníctvom internetovej stránky www.ugocista.sk (ďalej len „Webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania tejto Webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

3.2. Tieto Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle zakúpiť tovar a služby od spoločnosti UGO, je právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru a služieb v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

3.3. Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Odchylná úprava v Zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto Obchodných podmienok.

3.4. Spoločnosť UGO na Webových stránkach ponúka účasť v programe „UGO Očistný pôst“. Program „UGO Očistný pôst“ je programom, ktorého podstatou je konzumácia štiav z ovocia a zeleniny vyrábaných spoločnosťou Kofola, a.s., IČO: 277 67 680, se sídlem Pod Bezručovým vrchem, Za Drahou 165/1, 794 01 Krnov (ďalej len „Kofola“), distribuovaných spoločnosťou UGO počas obdobia 3 po sebe nasledujúcich dní v množstve 2 l denne (ďalej len „UGO Očistný pôst“).

3.5. Tovarom sa pre účely týchto Obchodných podmienok považuje tzv. „UGO balíček“, ktorý sa skladá zo štiav z ovocia a zeleniny vo fľaštičkách o objeme 500 ml, vyrábaných spoločnosťou Kofola a distribuovaných spoločnosťou UGO a zaradených do programu UGO Očistný pôst,  v celkovom objeme 6 litra, pričom dávka na jednotlivý deň UGO Očistný pôst je balená v krabici, a príručka k programu UGO Očistný pôst (ďalej len „UGO balíček“). Počas UGO Očistný pôst je ďalej zákazníkovi bezplatne poskytované on-line poradenstvo vo forme poskytovania odpovedí na otázky zaslané prostredníctvom formulára „on-line poradňa“ na Webovej stránke.


4. Uzatvorenie kúpnej zmluvy 


4.1. Všetka prezentácia UGO balíčka umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a spoločnosť UGO nie je povinná Zmluvu uzatvoriť. Ustanovenie § 43a Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o UGO balíčku, a to vrátane uvedenia ceny UGO balíčka. Cena UGO balíčka je uvedená vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní a súvisiacich poplatkov. Poskytnuté ceny pri objednávke sú ceny konečné. Nevzťahujú sa na ďalšie zľavy ani ďalšie akcie, platné pre prevádzky spoločnosti UGO. Cena UGO balíčka zostáva v platnosti počas obdobia, kedy je zobrazovaná vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť spoločnosti UGO uzatvoriť Zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.


4.3. Pre objednanie UGO balíčka je nevyhnutná registrácia zákazníka na Webovej stránke. Zákazník po vyplnení požadovaných osobných údajov a označení políčka, že sa oboznámil s dokumentom „Poučenie“ a ďalej s týmito Obchodnými podmienkami a vyjadruje s nimi súhlas je presmerovaný priamo do webového rozhrania obchodu, kde môže UGO balíček objednať u spoločnosti UGO. Pri registrácii je zákazník povinný uvádzať pravdivo a správne všetky údaje.

4.4. Objednávka UGO balíčka bez registrácie zákazníka nie je možná. Registráciou na Webovej stránke zákazníkovi súčasne, pokiaľ ešte nebol členom klubu UGO FANÚŠIK, vzniká členstvo vo vernostnom programe UGO FANÚŠIK, ktorého pravidlá sú prístupné na internetovej stránke www. ugo.sk, s ktorého znením zákazník súhlasí. Účasťou v programe UGO Očistný pôst nevzniká nárok na pripísanie bodov v rámci vernostného programu.

4.5. V rámci objednávky zákazník zvolí jednu z prevádzok spoločnosti UGO zo zoznamu pre vyzdvihnutie UGO balíčka, termín UGO Očistný pôst z ponúkaných variantov a ďalej spôsob platby ceny UGO balíčka.

4.6. Pred odoslaním objednávky je zákazníkovi umožnené skontrolovať a meniť údaje vyplnené zákazníkom v rámci objednávky.

4.7. Doručenie objednávky spoločnosť UGO potvrdí zákazníkovi správou doručenou na e-mailovú adresu zákazníka ním poskytnutú v rámci registrácie.

4.8. Zmluva je uzatvorená až plnou úhradou ceny UGO balíčka zákazníkom, spôsobom zvoleným v objednávke. Zmluva je uzavretá na dobu do splnenia záväzkov spotrebiteľa, ktoré na seba prevzal podľa Zmluvy.

4.9. Zákazník môže zmeniť termín začiatku UGO Očistný pôst určený v objednávke najneskôr 14 pracovných dní pred pôvodným dňom, ktorý zákazník zvolil ako termín začatia UGO Očistný pôst.

4.10. Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Zmluvy. Náklady vzniknuté zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Zmluvy (náklady na internetové pripojenie) si hradí zákazník sám.


5. Cena UGO balíčka a Platobné podmienky

 

5.1. Cenu UGO balíčka môže zákazník uhradiť spoločnosti UGO nasledujúcimi spôsobmi:

a) v hotovosti v prevádzke spoločnosti UGO zo zoznamu určenej v objednávke zákazníka, a to do 3 dní odo dňa odoslania objednávky;
b) bezhotovostne on-line platobnou kartou prostredníctvom overeného systému GoPay. Pre tento spôsob platby sú akceptované výhradne karty mastercard, mastercard electronic, visa, visa electron, maestro, diners club international. Pri platbe kartou bude zákazník v objednávke presmerovaný na platobnú bránu a postupuje podľa zobrazených inštrukcií. Pre platbu kartou platia podmienky pre daný prípad stanovený príslušnou bankou zákazníka. Zákazník dostane od spoločnosti UGO e-mailovú správu potvrdzujúcu uskutočnenie úhrady ceny UGO balíčka.

5.2. Spoločnosť nepožaduje od zákazníka zálohu či inú obdobnú platbu.6. Dodacie podmienky


6.1. UGO balíček je možné vyzdvihnúť len na niektorej z vybraných prevádzok spoločnosti UGO. Zákazník môže zvoliť jednu z nasledujúcich variant vyzdvihnutia UGO balíčka, a to:

a) zákazník obdrží príslušnú dennú dávku štiav z UGO balíčka na prevádzke podľa voľby zákazníka vykonanej v objednávke, a to každé ráno počas trojdenného obdobia podľa otváracej doby zvolenej prevádzky.
b) zákazník obdrží celkovú dávku štiav na prevádzke podľa voľby zákazníka vykonanej v objednávke, a to v prvé ráno trojdenného obdobia podľa otváracej doby zvolenej prevádzky.
Varianta/y, akým spôsobom vyzdvihnúť UGO balíček, určuje Spoločnosť na Webovej stránke.

6.2. Pri každom odovzdaní príslušnej časti UGO balíčka podľa ods. 6. 1. vyššie je zákazník povinný sa preukázať kartou UGO FANÚŠIK alebo uviesť svoje meno a priezvisko.

6.3. Spoločnosť UGO upozorňuje, že šťavy, ktoré sú súčasťou UGO balíčka, musia byť vždy skladované a spotrebované v súlade s pokynmi na etikete príslušnej šťavy, ktorá je súčasťou daného UGO balíčka.

 


7. Odstúpenie od zmluvy

 

Zákazník berie na vedomie, že hlavnou súčasťou UGO balíčka je tovar (šťavy), ktorý rýchlo podlieha skaze. V súlade s ustanovením § 7 ods. 6 písmeno d) zákona č. 102/2014 Z.z. preto nie je zákazník oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od Zmluvy pre vady tovaru tým nie je dotknuté (viď čl. 8 týchto Obchodných podmienok).


8. Ochrana osobných údajov


Spracúvanie osobných údajov zákazníka spoločnosťou UGO prebieha v súlade s právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z.,
o ochrane osobných údajov, v platnom znení a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ ES. Poučenie o spracúvaní osobných údajov ako i využitie emailovej adresy zákazníka k zasielaniu obchodných oznámení spoločnosti UGO, upravuje dokument „Poučenie“. Zákazník potvrdzuje, že sa riadne zoznámil s Poučením pri registrácii.


9. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov


9.1. Spoločnosť UGO týmto informuje zákazníka, že má právo podať návrh na začatie mimosúdneho konania vo veci spotrebiteľského sporu vzniknutého z uzavretej Zmluvy, a to najneskôr do 1 roka odo dňa, kedy uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u spoločnosti UGO prvýkrát. Vecne príslušným subjektom pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov zo Zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou UGO a zákazníkom je Slovenská obchodná inšpekcia podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

9.2. Pravidlá stanovené Slovenskou obchodnou inšpekciou, ktoré upravujú postup pri mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov, rovnako ako formulár na podanie návrhu, sú zákazníkovi k dispozícii na internetových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie na adrese: www.soi.sk, adresa na podávanie návrhov v elektronickej podobe na adrese:
ars@soi.sk alebo adr@soi.sk.10. Práva z vád

 

10.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (hlavne ustanovením § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa).


10.2. Spoločnosť UGO zodpovedá zákazníkovi, že tovar pri prevzatí nemá vady. Hlavne spoločnosť UGO zodpovedá zákazníkovi, že v čase, kedy zákazník tovar prevzal:

a) má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe nimi zverejnenej reklamy;
b) sa vec hodí na účel, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obyčajne používa;
c) vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak boli kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;
d) je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
e) vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Pri potravinách sa za vadný považuje aj tovar neoznačený dátumom minimálnej trvanlivosti a pri potravinách podliehajúcich rýchlej skaze tovar, ktorý nie je označený dátumom použiteľnosti.

10.3. Spoločnosť UGO nezodpovedá za chyby tovaru vzniknuté z dôvodu nesprávneho skladovania alebo zaobchádzania s tovarom.

10.4. Práva z vadného plnenia uplatňuje zákazník u spoločnosti UGO („reklamácia“), a to na ktorejkoľvek prevádzke spoločnosti UGO (doručujeme na prevádzky uvedené v objednávke), reklamácie v písomnej forme je možné zaslať na nižšie uvedenú adresu:


UGO trade s.r.o. organizačná zložka, so sídlom súp. č. 1 013 15 Rajecká Lesná E-mail: info@ugoocista.sk

Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje ten okamih, kedy spoločnosť UGO prebrala od zákazníka reklamovaný tovar.

10.5. Spoločnosť UGO je povinná zákazníkovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy zákazník právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie zákazník požaduje; spoločnosť UGO je ďalej povinná vydať potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

10.6. Reklamovaný tovar zákazník dopraví osobne alebo zašle na miesto uplatnenia reklamácie (bežnou formou, nie na dobierku). Vzhľadom na to, že v rámci reklamačného konania je nutné overiť, či zákazník kúpil reklamovaný tovar skutočne od spoločnosti UGO, spoločnosť UGO odporúča, aby zákazník vhodným spôsobom túto skutočnosť doložil, a to napr. predložením kópie daňového dokladu. Ak je reklamácia uznaná ako oprávnená, bude po jej vybavení zákazník vyzvaný k odberu tovaru.

10.7. Spoločnosť UGO alebo ňou poverený zamestnanec rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas primeraný podľa druhu výrobku či služby potrebný k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa spoločnosť UGO so zákazníkom nedohodne inak.

Bližšie a ďalšie informácie o stave reklamácie získa zákazník e-mailom na: info@ugoocista.sk.


11. Ďalšie práva a povinnosti


11.1. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k UGO balíčku zaplatením celej ceny UGO balíčka.
11.2. Spoločnosť UGO je oprávnená k predaju tovaru a poskytovaniu služieb na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu uskutočňuje
v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov SR. Štátna veterinárna a potravinová správa SR vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržovaním zákona č.102/2014 Z.z.
11.3. Spoločnosť UGO nie je vo vzťahu k zákazníkovi viazaná žiadnymi kódexmi správania sa v zmysle ustanovenia § 10 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a § 3 ods. 1 písmeno n) zákona č. 102/2014 Z..z.

 

12. Záverečné ustanovenia

 

12.1. Zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná spoločnosťou UGO v elektronickej podobe a nie je prístupná. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

12.2. Kontaktné údaje spoločnosti UGO, adresa pre doručovanie: UGO Trade, s.r.o., organizačná zložka, so sídlom súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, adresa elektronickej pošty: info@ugoocista.sk, telefón: +420736529743.

12.3. Znenie Obchodných podmienok môže spoločnosť UGO meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho zneni Obchodných podmienok. Všetky zmeny či doplnenia budú oznámené na Webovej stránke.

12.4. V prípade nevyzdvihnutia produktov do stanoveného termínu, t.j. do 18 hod. posledného dňa trvania UGO Očistný pôst podľa určenia zákazníka v objednávke, predplatená čiastka prepadá.

12.5. Za nákup produktu UGO Očistný pôst neprislúcha nárok na načítanie UGO FANÚŠIK bodov do vernostného programu UGO. Tento produkt je z vernostného programu klubu vylúčený.

 


Ostrava, dne dne 1. 3. 2020 UGO trade s.r.o.

Poučenie v programe UGO Očistný pôst

Zloženie UGO Očistného pôstu

Prijímame platobné karty

UGO Očista - preverené odborníkmi

Wellnesia - zdraví nás baví

GoPay
Podľa zákona o používaní ERP je predávajúci povinný vyhotoviť pokladničný doklad k prijatej tržbe v elektronickej registračnej pokladnici, ktorý sa zároveň zaeviduje v systéme e-kasa. V prípade, ak predávajúci nemôže z dôvodu prekročenia hraničnej doby odozvy zaevidovať prijatú tržbu v systéme e-kasa, je povinný uložiť dátovú správu v on-line registračnej pokladnici a zaslať ju do systému e-kasa najneskôr do 48 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie.