VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

týkajúce sa produktu UGO Očistný pôst

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

2 PREDMET A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3 PLATOBNÉ PODMIENKY

4 NEMOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

4.1. Poskytovateľ týmto v súlade s § 3 ods. 1 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) výslovne informuje Zákazníka, že nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v zmysle § 7 ods. 1 Zákona, pretože Produkt je tovarom, ktorý podlieha rýchlej skaze. Práva Zákazníka zo zodpovednosti za vady Produktu podľa bodu 5 tým nie sú dotknuté.

5 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6 FIXNÁ POVAHA ZMLUVY

6.1. V prípade uzavretia Zmluvy v súlade s týmito VOP, je Zákazník povinný prevziať objednaný Produkt v celosti najneskôr do 3 dní od zvoleného dátumu zahájenia Programu v súlade s bodom 2.4 VOP (ďalej ako „Lehota plnenia“). V prípade včasného neprevzatia Produktu podľa predchádzajúcej vety sa Zmluva uplynutím Lehoty plnenia ruší v celom rozsahu. Zákazník zároveň zodpovedá Poskytovateľovi za vzniknutú škodu, ktorá je na základe dohody strán Zmluvy určená vo výške kúpnej ceny Produktu. Pre zamedzenie akýmkoľvek pochybnostiam sa uvádza, že Zmluva uzatvorená v súlade s týmito VOP predstavuje tzv. fixnú zmluvu v zmysle § 518 zákona č. 40/964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), ktorá sa neprevzatím Produktu počas Lehoty plnenia zrušuje od počiatku.

7 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Spracúvanie osobných údajov Zákazníka prebieha v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Konkrétne informácie týkajúce spracúvania osobných údajov Zákazníka sa nachádzajú v „Podmienkach spracúvania osobných údajov“, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

8 ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

* Nehodiace sa prečiarknite.

Poučenie a všeobecné obchodné podmienky

Podmienky spracúvania osobných údajov

Zloženie UGO Očistného pôstu

Prijímame platobné karty

GoPay
Podľa zákona o používaní ERP je predávajúci povinný vyhotoviť pokladničný doklad k prijatej tržbe v elektronickej registračnej pokladnici, ktorý sa zároveň zaeviduje v systéme e-kasa. V prípade, ak predávajúci nemôže z dôvodu prekročenia hraničnej doby odozvy zaevidovať prijatú tržbu v systéme e-kasa, je povinný uložiť dátovú správu v on-line registračnej pokladnici a zaslať ju do systému e-kasa najneskôr do 48 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie.