PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť UGO trade s.r.o., so sídlom Za Drahou 165/1, 794 01 Krnov – Pod Bezručovým vrchem, Česká republika, IČO: 277 72 659, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, sp. zn.: C 41479, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky UGO trade s.r.o. organizačná zložka, so sídlom súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, Slovenská republika, IČO: 48 111 244, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Po, vložka č.: 10458/L (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje registrovaného účastníka pre účely jeho účasti v programe UGO Očistný pôst (tj. pre účely plnenia zmluvy) a ďalej z dôvodu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa pre účely priameho marketingu zasielaním obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov (e–mail) (ak nevylúči registrovaný účastník programu túto možnosť zaškrtnutím príslušnej kolónky v registračnom on-line formulári) a ochrany základných či iných práv Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre spracúvanie osobných údajov k vyššie uvedeným účelom sa súhlas registrovaného účastníka nevyžaduje.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, e-mailová adresa. Doba spracúvania osobných údajov nepresiahne 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom. Osobné údaje sú spracúvané automatizovane i manuálne a môžu byť sprístupnené zamestnancom Prevádzkovateľa, pokiaľ je to nevyhnutné k plneniu ich pracovných povinností, sprostredkovateľom, s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorenú Zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Zoznam sprostredkovateľov osobných údajov bude registrovaným účastníkom poskytnutý na vyžiadanie. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vhodným spôsobom zabezpečiť spracúvanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).

Registrovaný účastník má nasledovné práva:

Registrovaný účastník je oprávnený ukončiť zasielanie obchodných oznámení na jeho email taktiež spôsobom (kliknutím na odkaz) uvedeným v každom obchodnom oznámení.

Poučenie a všeobecné obchodné podmienky

Podmienky spracúvania osobných údajov

Zloženie UGO Očistného pôstu

Prijímame platobné karty

GoPay
Podľa zákona o používaní ERP je predávajúci povinný vyhotoviť pokladničný doklad k prijatej tržbe v elektronickej registračnej pokladnici, ktorý sa zároveň zaeviduje v systéme e-kasa. V prípade, ak predávajúci nemôže z dôvodu prekročenia hraničnej doby odozvy zaevidovať prijatú tržbu v systéme e-kasa, je povinný uložiť dátovú správu v on-line registračnej pokladnici a zaslať ju do systému e-kasa najneskôr do 48 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie.